DRC- Investment Promotion Agency (ANAPI)

0
6149

DRC- Investment Promotion Agency (ANAPI)

 

Rode loper voor investeerders om de economische groei te boosten!

 

 

De DRC is op menig niveau aantrekkelijk. Met een bevolking van meer dan 65 miljoen inwoners, een gebied van 2.345.000 km2, een markt van 250 miljoen consumenten rekening houdend met zijn 9 buurlanden is het land geschikt voor grote agrarische en industriële activiteiten waarvan de goederen en de diensten vaak geëxporteerd worden. Als lid van de Southern African Development Community (SADC), de Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) en de Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), is de DRC een waar regionaal middelpunt en wenst het vrije verkeer van goederen en personen in Centraal en Zuidelijk Afrika te steunen. Rijk aan natuurlijke rijkdommen, bestempeld als “geologisch schandaal”, bestaan er bodems met een ongelooflijke verscheidenheid van mineralen.

 

 

Een stabiel macro-economisch kader.

De balans van het jaar 2015 toont een groei van 7,7% ondersteund door de winningsindustrieën, de transportsector, de telecommunicatie en de verwerkende industrie. De inflatie werd beperkt tot 0,8% en de wisselkoers van de Congolese frank (CDF) bleef stabiel t.o.v. de Amerikaanse Dollar.

Ondanks de drastische verlaging van marktprijzen van de grondstoffen, blijkt de makro-economische stabiliteit vrijwaard gebleven te zijn in 2015, dankzij een inperking van de belastinginkomsten, de internationale reserves en van de verhoging van het lopende tekort.

 

De economische activiteiten hebben in 2016 een lichte afzwakking gekend met een groei die, volgens de laatste Congolese regeringsevalutatie teruggelopen is naar 6,6% (4,9% volgens het IMF). Volgens het IMF is de algemene groei van het Afrikaans continent iets schuchterer geworden met een gemiddelde van 3,5%. De DRC blijft dus een goede leerling. De raming blijft eerder positief voor 2017 met het verwachte herstel van de mijnkoersen, de positieve inwerking van de structurele hervormingen en de heropbouw van de infrastructuren. De groei zou, volgens de African Development Bank in 2017 zo’n 8% kunnen benaderen

 

De banden tussen de Democratische Republiek Congo, België en Luxemburg zijn altijd nauw geweest. Talrijke Belgische ondernemingen zijn ter plaatse aanwezig en helpen waarde toe te voegen aan een “win-win” partnership.

 

Buitenlandse en lokale investeerders, hoofdfiguren in de economie, kunnen rekenen op het Nationaal Agentschap voor Promotie en Investering (l’Agence Nationale de Promotion et d’Investissement), een orgaan dat opgericht werd krachtens de wet n° 004/2002 van 21 februari 2002, met betrekking tot de Investeringscode, en het Decreet n° 09/33 van 8 augustus 2009. Onafhankelijk en autonoom, zowel op het vlak van haar juridische persoon als op het vlak van haar beheer, behartigt ANAPI talrijke doelen die allemaal gericht zijn op het stimuleren van de investering.

 

 

De taak van ANAPI:

  • Werken aan de verbetering van het gebeuren in de zakenwereld aan de hand van een permanent pleidooi bedoeld om het klimaat van de investeringen te verbeteren, hiervoor speelt het Agentschap de rol van raadgeefster van de Regering.
  • Een positief beeld van de DRC promoten als zijnde de beste bestemming voor investeringen in Afrika.
  • Troeven en investeringsopportuniteiten verspreiden bij de nationale en internationale investeerders om hen op die manier aan te sporen in de DR Congo te investeren.
  • Verscheidene diensten aanbieden om de vestiging en de concurrentiepositie ervan te vergemakkelijken
  • Douane- en fiscale aansporingen vergunnen aan investeerders wiens projecten in aanmerking komen voor de voordelen van de Investeringscode (Code des Investissements).

 

Onlangs heeft ANAPI nieuwe maatregelen ingevoerd om investeringen aan te moedigen ; een verlichte fiscaliteit, aftrekbaarheid van bepaalde kosten in de sectors van de landbouw, de industrie, de natuurlijke grondstoffen en de mijnen. Aantrekkelijke maatregelen, die zouden moeten bijdragen tot het boosten van de groei, zodat deze voor 2017 terug de hoogte zou ingaan.

 

Een verbeterde fiscaliteit voor de investeringen

Een aantal wijzigingen aan de Investeringscode verleent voortaan een groot aantal belastingsvrijstellingen, invoer- en uitvoerrechten op de investeringen.

Zo kunnen we opsommen: vrijstelling van de belasting op winsten en profijten, vrijstelling van grondbelasting op de bebouwde en niet bebouwde oppervlakten die gebruikt worden voor het investeringsproject, vrijstelling van invoerrechten voor de uitrustingen et ander materiaal alsook

van uitvoerrechten op afgewerkte producten en van de vergelijkbare rechten bij de oprichting van de N.V. en bij de verhoging van het kapitaal nodig om het erkende project te financieren.

 

Natuurlijke grondstoffen en strategische deelgenootschappen

De DRC is rijk aan natuurlijke grondstoffen; een optimale uitbating zal een hogere groei verzekeren en zal de armoede helpen uitroeien. ANAPI biedt de opstelling van een fiscaliteit aan die de nationale ondernemingen zal helpen weder op te leven.

 

Om te kunnen genieten van de verschillende voordelen zoals de opschorting van BTW zowel op de materialen als op de diensten, de vrijstelling van rechten en taksen op de import van producten die voorbestemd zijn voor het project en de zuivering van de ontvangen taksen, zullen de ondernemingen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zij zullen namelijk, op voorhand, een akkoord moeten sluiten met de Regering, een globaal investeringsprogramma moeten voorstellen van 15 miljoen USD, zich ertoe verbinden minstens 100 werkgelegenheden te scheppen, bewijs te leveren van de investeringen en opgericht zijn volgens een van de ondernemingsvormen erkend door het Congolese positief recht.

 

 

Verlichte douanerechten

De ondernemingen die in de mijnsector wensen te investeren zullen kunnen genieten van de totale vrijstelling van douanerechten op de uitvoer van verhandelbare goederen. De douanerechten van de goederen uitsluitend bestemd voor de mijnindustrie voor de effectieve uitbating van de mijn begonnen is zullen slechts 2% bedragen. De douanerechten voor brandstof, smeermiddellen, reagentia en consumptieartikelen bestemd voor de mijnuitbating blijven beperkt tot 3% gedurende de ganse duur van het project.

 

Voor de ingevoerde uitrustingen die bestemd zijn voor de export is een vrijstelling van douanerechten voor een beperkte duur van 6 maand (2 maal verlengbaar) mogelijk.

 

Daarenboven :

  • De gebouwen die zich binnen de oppervlakte van de mijnconcessie bevinden worden niet onderworpen aan de grondbelasting
  • De gebruikte voertuigen die uitsluitend gebruikt worden binnen de ompaling van het mijnproject worden vrijgesteld van de voertuigbelasting en van de bijzondere rijbelasting.
  • De interesten die worden betaald op de leningen in buitenlandse valuta worden vrijgesteld van de roerende voorheffing, de dividenden worden aan 10% belast
  • De belastingsvoet op de winsten en profijten bedraagt 30%
  • De Bijzondere belasting op de bezoldiging van Buitenlanders (l’impôt Exceptionnel sur les Rémunération des Expatriés IERE) bedraagt 10% in de mijnsector. Daarenbuiten is IERE hier een last die aftrekbaar is van de winsten en profijten.

 

 

De landbouw op groen gezet

De rijke landbouwgronden van de DRC vertonen een belangrijk potentieel voor de economie. ANAPI wenst de groei van de productie te stimuleren om zo de behoefte aan voedingsstoffen en de ontwikkeling van de landbouwsector te garanderen.

De Congolese rechtspersonen kunnen beschikken over de aftrekbaarheid van bepaalde onkosten, voorkeurstarieven voor het water, een belastingvrije kapitaalvorming van 3%, landbouwproducten zijn vrij van rechten en belastingen bij de uitvoer en alle voertuigen die uitsluitend dienen voor de landbouwuitbating zijn belastingvrij.

 

Investeerders kunnen ook genieten van een nieuw regime toepasbaar op de Economische Zones, wat een vereenvoudiging van de administratieve procedures zal toelaten, een meer eenvoudige oplossing voor conflicten verbonden aan de investeringen en aanmoedigende maatregelen

 

Het « crédit bail » (lease overeenkomst), als middel van financiering van de Kleine of Middelgrote ondernemingen om een economische groei, gesteund door de privésector beter te stimuleren, vertoont een aantal voordelen zoals de aftrekbaarheid van de investeringen van de belastbare winst.

 

Dit zijn werktuigen die de economische sector van de DRC zullen steunen et die de ondernemingen zullen toelaten te investeren in belangrijke sectoren zoals de infrastructuren, de landbouw, de mijnen, de industrie, het toerisme, het vervoer, de energie, de woonomstandigheden en de immobiliën, de TIC en de bossector

 

Een aantal maatregelen die vast en zeker zeer geapprecieerd zullen worden door de investeerders en de ondernemingen en die zullen bijdragen tot de verhoging van directe buitenlandse investeringen

 

 

Gauthier Demaret
Chief editor